• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en op alle overeenkomsten door de leden van de sectie 'Machines en Hulpapparatuur', verder te noemen 'Verkoper', gedaan of aangegaan.
Artikel 2. Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Verkoper is niet gebonden aan door haar of de fabrikant, in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave, ofwel in enig ander drukwerk gedane mededelingen en / of specificaties.
3. Eerst nadat specificaties, maat- en gewichtsopgaven door de Verkoper in de schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst zijn opgenomen, zijn deze tussen partijen bindend, dit evenwel onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 8 van deze voorwaarden.
Artikel 3. Prijzen
1. De door Verkoper opgegeven prijzen gelden exclusief transportkosten, kosten voor in- en uitlading, transportverzekering, (omzet)belastingen, toeslagen en emballage.
2. Kostprijsverhogingen, welke ontstaan door omstandigheden die gelegen zijn bij de opdrachtgever of prijsverhogingen als gevolg van overheidsmaatregelen, worden, ook als deze zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever doorberekend.
Artikel 4. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen pas tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Verkoper.
2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Verkoper binden deze laatste niet, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen, alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5. Levertijd
De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en is dus geen fatale termijn. Verkoper is nooit schadevergoeding verschuldigd voor schade veroorzaakt door overschrijding van de levertijd.
Artikel 6. Levering
1. Het is Verkoper toegestaan om verkochte zaken in delen te leveren. Dit geldt alleen als een deellevering een zelfstandige waarde heeft. Als de zaken in delen worden geleverd heeft Verkoper het recht elk deel zelfstandig te factureren.
2. De opdrachtgever is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, danwel aan hem ter beschikking worden gesteld.
Als de opdrachtgever de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken voor risico van de opdrachtgever opgeslagen.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, waaronder opslagkosten en transportkosten.
Artikel 7. Transport
1. Het transportrisico voor de te leveren zaken ligt geheel bij de opdrachtgever, ook wanneer Verkoper de zaken verzendt, en de vrachtbrieven vermelden dat alle schaden gedurende het vervoer voor rekening van de verzender komen.
2. Bij zaken die niet uit voorraad worden geleverd, komt eveneens het risico voor het transport vanaf de fabriek van de zaken voor de opdrachtgever, voorzover dit risico niet bij de fabrikant ligt.
3. Indien de opdrachtgever daarom uitdrukkelijk verzoekt, zorgt Verkoper voor rekening van de opdrachtgever voor een transportverzekering.
Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken
Verkoper is in ieder geval bevoegd zaken te leveren die wat betreft uitvoering e.d. gering afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Tevens is Verkoper gerechtigd gewijzigde zaken te leveren als het wijzigingen betreft die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of als het een geringe wijziging van de zaak betreft.
Artikel 9. Montage
1. Montage van de geleverde zaken is niet bij de overeenkomst inbegrepen.
2. Als uitdrukkelijk is overeengekomen dat Verkoper voor de montage zorg draagt, en de montage dus onderdeel uitmaakt van de overeenkomst of daarvoor een aparte overeenkomst is afgesloten, dan geschiedt dat onder de volgende voorwaarden:
a. De opdrachtgever zorgt dat de monteur van Verkoper de beschikking heeft over voldoende hulpkrachten.
b. De reis- en verblijfkosten worden door de opdrachtgever betaald, terwijl de opdrachtgever tevens zorgt voor passende huisvesting voor de monteur.
c. De ruimte waarin de montage plaats vindt dient voldoende verlicht te zijn. Tevens dient de ruimte afsluitbaar te zijn, en er dient een afsluitbare droge opslagruimte te zijn voor de gereedschappen en materialen.
d. De monteur dient kosteloos de beschikking te hebben over de nodige hulpmiddelen, gas, water, elektriciteit, kleine gereedschappen en hulpmaterialen.
e. De fundamenten, muren en wanden waar de machine of de apparaten moeten worden opgesteld, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden voldoende droog zijn en in staat om de belasting te dragen.
f. De opdrachtgever draagt zorg voor een milieu technisch verantwoorde afvoer van alle gebruikte en verontreinigde hulpmiddelen en stoffen zoals reinigingsmiddel, chemicaliën, schoonmaakmiddelen poetsdoeken, etc.
g. Timmer-, schilder-, metsel-, graaf-, en ruw smeedwerk wordt uitgevoerd op kosten van de opdrachtgever.

h. Als bij de montage meerwerk moet worden verricht, dan wordt daar het voor Verkoper gebruikelijke uurtarief voor in rekening gebracht.
i. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die Verkoper heeft als gevolg van niet, of onvoldoende aanwezig zijn van de vereiste voorzieningen, en stelt Verkoper in staat op een ander tijdstip alsnog de werkzaamheden uit te voeren.
Artikel 10. Meer- of Minderwerk
Als bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan tussen partijen is overeengekomen, dan wordt het meerwerk in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Eventueel minderwerk wordt eveneens verrekend.
Artikel 11. Uitvoering door derden
Verkoper is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. De intellectuele eigendom van geleverde zaken, alsmede van alle tekeningen, offertes, beschrijvingen en andere geschriften, blijft bij Verkoper.
Deze geschriften blijven ook materieel eigendom van Verkoper. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Verkoper op generlei wijze worden vermenigvuldigd en aan derden ter inzage worden gegeven.
2. De opdrachtgever vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden of schadevergoeding door schending van octrooien, licenties, of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens of tekeningen.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of rente daarover, veroorzaakt door of vanwege door haar geleverde zaken, danwel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (produkt) aansprakelijkheid.
2. Verkoper, noch haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de aflevering voorzover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van Verkoper, haar werknemers of door Verkoper ingeschakelde derden.
3. Indien Verkoper toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voorzover de aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het factuurbedrag.
Artikel 14. Garantie
1. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na ingebruikname, evenwel met dien verstande dat bij zelfstandige deelleveringen, de garantietermijn gaat lopen vanaf de levering, danwel in gebruikname van het zelfstandig werkende deel. Als de machine of apparaten in gebruik zijn bij een dag- en nachtbedrijf (continu-bedrijf), is de in het voorgaande omschreven garantietermijn beperkt tot een periode van 3 maanden.
Onder garantie wordt verstaan het kosteloos herstellen van gebreken, danwel het vervangen van onderdelen van de geleverde zaken.
Als herstel door Verkoper zelf op bezwaren stuit, of als het gebrek daartoe de mogelijkheid biedt, wordt onder garantie eveneens verstaan het door Verkoper vergoeden van herstelkosten. In dat geval zijn de door Verkoper te vergoeden kosten beperkt tot de kosten van de te vervangen onderdelen, franco bij de opdrachtgever geleverd. Het herstel zal pas plaats vinden nadat Verkoper daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De opdrachtgever is niet bevoegd voor een van de mogelijkheden te kiezen, de keuze bevoegdheid ligt bij Verkoper.
In alle gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de Verkoper.
2. Geen garantie wordt gegeven als de gebreken zijn veroorzaakt door onvoldoende montage, als de montage niet door Verkoper is verricht alsmede in het geval van onjuiste bediening, overbelasting, onvoldoende smering, fouten in de fundatie of het niet opvolgen van door Verkoper gegeven instructies, of als derden aan de zaken reparaties hebben verricht of toevoegingen hebben gemaakt.
3. Het verhelpen van de gebreken zal plaatsvinden op een door Verkoper in overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat Verkoper dan in de gelegenheid wordt gesteld om herstel werkzaamheden uit te voeren.
Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor montage, zoals bepaald in artikel 9 lid 2.
4. Als op de te leveren zaken door de fabrikant garantie wordt gegeven zijn deze garantie bepalingen, in afwijking van de in de vorige leden gegeven bepalingen, ook op de overeenkomst tussen Verkoper en opdrachtgever van toepassing, mits daarop door Verkoper uitdrukkelijk een beroep is gedaan.
Artikel 15. Afname-protocol. Gebrekenmelding en klachttermijnen
1. Partijen stellen in onderling overleg een afname-protocol op, waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de constatering en de afwikkeling van eventuele gebreken en tekortkomingen.
2. Indien partijen geen afname-protocol zijn overeengekomen gelden in ieder geval de volgende bepalingen:
a. De opdrachtgever dient de zaak bij aflevering te keuren en dient daarbij te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de opdrachtgever dat direct te melden bij de Verkoper en deze melding per omgaande schriftelijk te bevestigen.
b. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, of nadat deze ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan Verkoper. In alle overige gevallen dient gebrekemelding plaats te vinden binnen 8 dagen na constatering van de gebreken, of nadat deze geconstateerd hadden kunnen worden. Alles evenwel binnen de garantietermijn.
Ook indien de wederpartij tijdig klaagt blijft zijn verplichting tot betaling en afname bestaan.
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst is nagekomen.
2. Door Verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, of te laten vestigen.

3. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of als er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaken houden weg te halen of te doen weghalen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is de opdrachtgever verplicht Verkoper onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever is verplicht:
a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand -, ontploffing -, en waterschade en tegen diefstal, en de polis ter inzage te geven aan Verkoper;
b. Alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;
c. De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt op haar afnemers, bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Verkoper geleverde zaken te verpanden aan Verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;
d. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper;
e. Om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
6. Indien de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is, en het rechtsstelsel van de opdrachtgever geen eigendomsvoorbehoud kent, terwijl ook de toepasselijkheid van het Nederlands recht, overeenkomstig artikel 20 van deze voorwaarden niet wordt toegepast, komen partijen overeen dat de vergelijkbare rechten uit het desbetreffende rechtsstelsel voor het eigendomsvoorbehoud in de plaats treden. Opdrachtgever is gehouden er haar volledige medewerking aan te verlenen om te bewerkstelligen dat Verkoper zich op deze rechten kan beroepen.
Artikel 17. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Verkoper op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien Verkoper de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en, zekerheid uitblijft, danwel onvoldoende is.
In genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Een en ander onverminderd en in het recht van Verkoper schadevergoeding te vorderen.
2. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich pleegt te bedienen, welke zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 18. Betaling
Betaling dient te geschieden per omgaande doch uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is.
Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% over de te vorderen hoofdsom, met dien verstande dat deze minimaal  150,= bedragen (€ 68,07).
Artikel 19. Forumkeuze
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Verkoper en de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Verkoper gevestigd is.
Verkoper blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet danwel de volgens toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.
Artikel 20. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht, inclusief de afdeling 6.5.3. van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing.
Artikel 21. Deponering en ingang geldigheid
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage en ingeschreven onder nummer 2606.4 en zijn geldig met ingang van 20 juni 1994.